Helsinki Twilight Run & Walk 2021

31.7.2021 20:30

Helsinki Twilight Run & Walk 2021 juostaan ja kävellään 31.7.2021.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Mukana myös Kids Run Beach, josta voit lukea lisää täältä.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.5.2021 02:00
24,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.5.2021 02:00
34,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.5.2021 02:00
39,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Myynti päättyy 16.5.2021 02:00
10,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (353)

Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Olli Pakonen
Tanja Koskela
Antti Piironen
Petri Tuominen
Amy Toole
Paul McGuire
Yuko Nagaoka
Laura Koivisto
Suvi Halonen
Milla-Sofia Kojonen
Tiina Rytky
Marianne Särkiniemi
Katharina Beck
Eeva Sävelä
Helena Eerola
Toni Sairanen
Sanna Laakkonen
Eero Antikainen
Katja Antikainen
Hans Matero
Laura Laaksonen
Marja Antikainen
Arja Kulmala
Veijo Kulmala
Anita Ekman
Jenni Salo
Johanna Valkonen
Marja Järvinen
Ville Varpula
Tuomas Liukko
Kalle Jämsen
Paula Seppänen
Kristiina Thessman
Mona Mattila
Markus Myllymäki
Satu Linnapuomi
Hanna Komulainen
Erno Davidsson
Franka Kermer
Harri Karvinen
André Vollrath
Niko Koponen
Jasmin Ristolainen
Alex Vidqvist
Oskari Mikkola
Minttu Poikkijoki
Helena Herttuainen
Linnea Sundholm
Tommy Sundholm
Timo Pelttari
Pia Holopainen
Miika Kiema
Jarmo Myllymäki
Jani Närvänen
Laura Helander-tuomi
Ritva Seppänen
Teija Rauhala
Nina Ahlstrand
Helle Luist
Iris Hyyrynen
Timo Viinikka
Katariina Turja
Antti Turja
Saara Turja
Katja Rantanen
Riz Haque
Aino Järvinen
Suvi Tikkakoski
Masud Rahman
Krista Hyytiäinen
Jari Hyytiäinen
Helinä Heino
Andreas Sarikoski
Pauliina Valo
Elina Vilen
Verna Viitanen
Saara Halavaara
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Jani Koskinen
Mikko Laukonsuo
Anu Raahenmaa
Katja Räsänen
Annariina Rossi
Juhani Korhonen
Arto Kainulainen
Carl Cedercreutz
Tarja Cedercreutz
Camilla Cedercreutz
Noa Rönkkö
Pia Valkama
Tanja Palosaari
Matti Oittila
Orvokki Oittila
Mila Lamberg
Simo Mäkinen
Jari Nyman
Veronica Rossi
Minna Löytynoja
Iiris Engman
Maria Lindqvist
Riku Siren
Jutta Jarvanto
Riikka Kaukinen
Alberto Somoano
KP Alare
Pia Sjögren
Ona Sjögren
Dominick Hardy
Kaisa Haaparanta
Veronica Laitinen
Juha Rikala
Laura Pylvänäinen
Anu Haveri
Allan Maloi
Aleksi Kauremaa
Anna Österberg
Saania Orava
Joanna Fuhrmann
Kurt Leuschel
Juha Vasama
Mikko Välilahti
jarkko vaheristo
Kristiina Lampinen
Matti Heikinheimo
Henriikka Jaatinen
Elina Mäki
Anna-Kaisa Kallionpää
Joel Peart
Andy Billington
Elise Lemaire
Jaana Palosaari
Satu Koskenpuro
Maija Parkkonen
Veera Nikkilä
Susanna Pitkäniemi
Joonatan Brommels
Satu Lampinen
Petra Hautala
Kimmo Akkanen
Heidi Saarikoski
Katri Jäntti
Sandra Luhtaniemi
Minna Manni
Minttu Uitto
Kirsi Peltonen
Rose-Marie Dahlström
Heini Hirvinen
Minna Salorinne
Suvi Reini
Ilkka Tuomainen
Mirja Niinivirta
Anna Lazareva-Zubova
Kimmo Rautio
Tatu Hämäläinen
Satu Wennberg
Mika Suokas
ari hietala
Eija Liikanen
Petra Valtonen
Elisa Lehto
Daisy Pulkkinen
Manu Kortelainen
Aku Tehikoski
Vera Tattari
Noora Pumpanen
Sonja Kananen
anna lounaja
ida lounaja
Ralf Holmberg
Antti Ahtiainen
Juha Hyväri
Kari Pirhonen
Aleksi Vainio
Pinja Harjunpää
Niklas Salonen
Niko Kouvalainen
Tuomas Pasanen
Sini Koskinen
Minna Mononen
Ilppo Kaukola
Maaret Karjalainen
Ilona Nieminen
Niklas Koski
Teemu Sihvonen
Lauri Vuorikkinen
Christian Bergman
Anna Osei
Helena Eerola
Anna Smirnova
Valter Uotila
Teele Nilender
Peter Ahti
Tuija Niemi
Antti Riikonen
Jesse Mikkonen
Mira Åkerholm
Lillemor Winqvist
Johanna Itkonen
Sofia-Marie Thomas
Marleen Matsi
Rosa Kankaanpää
Julius Enarvi
Mia Rönnqvist
Anne Tahvanainen
Maija Halonen
Laura Kalliola
Rauha Rantanen
Johanna Auvinen
Jan Lindholm
Tia Koisti
Iiris Puro
Veeti Vesterinen
Jessica Juslin
Tuomas Wuoristo
Samuli Kokko
Niklas Petrow
Konrad Linna
Hanna-Maria Habes
Helene von Martens
Anna Elo
Annastiina Helppi
Janita Jokelainen
Kirsi-Marja Kastemäki
Essi Korpinen
Timo Mäki
Johanna Rahnasto
Siiri Valkama
Markku Aaltonen
Otto Ahoniemi
Marika Forselius
Philippe Hakulin
Jorma Hekkala
Anna Hirvilammi
Jenni Höyhtyä
Markus Huhtakangas
Nina Isokorpi
Kimmo Itkonen
Krista Keinänen
Ella-Maria Kortelahti
Marika Laakko
Tero Lahti
Pontus Londen
Antti Marttala
Reet Marttala
Annika Maunula
Henrik Maunula
Tarik Nasretdin
Linda Nerg
Emilia Norjalahti
Inka-meri Piilonen
Jani Pilli
Alisa Rautiainen
Oliver Rotko
Aija Saha
Miikka Salminen
Riitta Saukkonen
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Jonny Smeds
Satu Ståhlstedt
Antti Tikanmäki
Akseli Vainionpää
Kati Valli
Jenni Vuorimäki
Heidi Iivonen
Mila Hursti
Jan Tammela
Anni Kanto
Antti Niemelä
Markus Kokkonen
Tavish Dogra
Erik Arnberg
Miro Ceder

78 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

31.7.2021 20:30

Päättyy:  

31.7.2021 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi