Helsinki Twilight Run & Walk 2021

31.7.2021 20:30

Helsinki Twilight Run & Walk 2021 will be held 31.7.2021.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher. For more detailed instructions, please see  Runner's High Website or contact tapahtumat@runhigh.fi. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 16.5.2021 02:00
24,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Enter coupon code
Sale ends 16.5.2021 02:00
34,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Enter coupon code
Sale ends 16.5.2021 02:00
39,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (282)

Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Olli Pakonen
Tanja Koskela
Antti Piironen
Petri Tuominen
Amy Toole
Paul McGuire
Yuko Nagaoka
Laura Koivisto
Suvi Halonen
Milla-Sofia Kojonen
Tiina Rytky
Marianne Särkiniemi
Katharina Beck
Eeva Sävelä
Helena Eerola
Toni Sairanen
Sanna Laakkonen
Eero Antikainen
Katja Antikainen
Hans Matero
Laura Laaksonen
Marja Antikainen
Arja Kulmala
Veijo Kulmala
Anita Ekman
Jenni Salo
Johanna Valkonen
Marja Järvinen
Ville Varpula
Tuomas Liukko
Kalle Jämsen
Paula Seppänen
Kristiina Thessman
Mona Mattila
Markus Myllymäki
Satu Linnapuomi
Hanna Komulainen
Erno Davidsson
Franka Kermer
Harri Karvinen
André Vollrath
Niko Koponen
Jasmin Ristolainen
Alex Vidqvist
Oskari Mikkola
Minttu Poikkijoki
Helena Herttuainen
Linnea Sundholm
Tommy Sundholm
Timo Pelttari
Pia Holopainen
Miika Kiema
Jarmo Myllymäki
Jani Närvänen
Laura Helander-tuomi
Ritva Seppänen
Teija Rauhala
Nina Ahlstrand
Helle Luist
Iris Hyyrynen
Timo Viinikka
Katariina Turja
Antti Turja
Saara Turja
Katja Rantanen
Riz Haque
Aino Järvinen
Suvi Tikkakoski
Masud Rahman
Krista Hyytiäinen
Jari Hyytiäinen
Helinä Heino
Andreas Sarikoski
Pauliina Valo
Elina Vilen
Verna Viitanen
Saara Halavaara
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Jani Koskinen
Mikko Laukonsuo
Anu Raahenmaa
Katja Räsänen
Annariina Rossi
Juhani Korhonen
Arto Kainulainen
Carl Cedercreutz
Tarja Cedercreutz
Camilla Cedercreutz
Noa Rönkkö
Pia Valkama
Tanja Palosaari
Matti Oittila
Orvokki Oittila
Mila Lamberg
Simo Mäkinen
Jari Nyman
Veronica Rossi
Minna Löytynoja
Iiris Engman
Maria Lindqvist
Riku Siren
Jutta Jarvanto
Riikka Kaukinen
Alberto Somoano
KP Alare
Pia Sjögren
Ona Sjögren
Dominick Hardy
Kaisa Haaparanta
Veronica Laitinen
Juha Rikala
Laura Pylvänäinen
Anu Haveri
Allan Maloi
Aleksi Kauremaa
Anna Österberg
Saania Orava
Joanna Fuhrmann
Kurt Leuschel
Juha Vasama
Mikko Välilahti
jarkko vaheristo
Kristiina Lampinen
Matti Heikinheimo
Henriikka Jaatinen
Elina Mäki
Anna-Kaisa Kallionpää
Joel Peart
Andy Billington
Elise Lemaire
Jaana Palosaari
Satu Koskenpuro
Maija Parkkonen
Veera Nikkilä
Susanna Pitkäniemi
Joonatan Brommels
Satu Lampinen
Petra Hautala
Kimmo Akkanen
Heidi Saarikoski
Katri Jäntti
Sandra Luhtaniemi
Minna Manni
Minttu Uitto
Kirsi Peltonen
Rose-Marie Dahlström
Heini Hirvinen
Minna Salorinne
Suvi Reini
Ilkka Tuomainen
Mirja Niinivirta
Anna Lazareva-Zubova
Kimmo Rautio
Tatu Hämäläinen
Satu Wennberg
Mika Suokas
ari hietala
Eija Liikanen
Petra Valtonen
Elisa Lehto
Daisy Pulkkinen
Manu Kortelainen
Aku Tehikoski
Vera Tattari
Noora Pumpanen
Sonja Kananen
anna lounaja
ida lounaja
Ralf Holmberg
Antti Ahtiainen
Juha Hyväri
Kari Pirhonen
Aleksi Vainio
Pinja Harjunpää
Niklas Salonen
Niko Kouvalainen
Tuomas Pasanen
Sini Koskinen
Minna Mononen
Ilppo Kaukola
Maaret Karjalainen
Ilona Nieminen
Niklas Koski
Teemu Sihvonen
Lauri Vuorikkinen
Christian Bergman
Anna Osei
Helena Eerola
Anna Smirnova
Valter Uotila
Teele Nilender
Peter Ahti
Tuija Niemi
Antti Riikonen
Jesse Mikkonen
Mira Åkerholm
Lillemor Winqvist
Johanna Itkonen
Sofia-Marie Thomas
Marleen Matsi
Rosa Kankaanpää
Julius Enarvi
Mia Rönnqvist
Anne Tahvanainen
Maija Halonen
Laura Kalliola
Rauha Rantanen
Johanna Auvinen
Jan Lindholm
Tia Koisti
Iiris Puro

68 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

31.7.2021 20:30

Ends:  

31.7.2021 23:30

Add event to your calendar

Event location

Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi