Helsinki Twilight Run & Walk 2022

30.7.2022 20:30

Helsinki Twilight Run & Walk 2022 juostaan ja kävellään 30.7.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (427)

Veronica Laitinen
Patrik Jernmark
Patrik Jernmark
Katja Liikavainio
Minttu Poikkijoki
Christina Papadimou
Paula Seppänen
Petri Tuominen
Tanja Koskela
Mari Leppämäki
Arif Hoque
Anni Kanto
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Kia Eskola
Jukka Dannbäck
Sami Hantula
Eija Liikanen
Mona Mattila
Marika Lauri
Antti Lauri
Μarja-Leena Johansson
Antti Piironen
Juha Degerlund
Rita Suhonen
Sanna Korpisalo
Jenni Marstio
Jenni Salo
Niina Saukkoriipi
Kirsi-Marja Kastemäki
Helinä Heino
Tuija Niemi
Sera Savolainen
Satu Dufva
Heikki Laukkanen
Kätlin Mei
Alfred Sinnemäki
Joni Tuomi
Simeon Rissanen
Sandra Luhtaniemi
Katja Rantanen
Virve Huhtakangas
Emilia Huhtakangas
Iina Huhtakangas
Aleksi Huhtakangas
Helena Herttuainen
Linnea Sundholm
Tommy Sundholm
Jouni Karvo
Päivi Niemelä
Olli Hänninen
Simo Mäkinen
Heta Hartikainen
Birgitta Raulo
ari hietala
Mikko Välilahti
Hanne Romsi
Elisa Hattunen
Samuli Nieminen
Petri Lintula
Katja Keiho-Lintula
Laura Pulliainen
Aida Väisänen
Heli Turunen
Sanna Silander
Riikka Mattsson
Niklas Koski
Terhi Lax
Aino Harju
Aura Kontio
Aiten Jagafär
Emma Liukka-Kauppinen
Maria Sipari
Gustaf Antman
Erika Heijari
Disa Laine
Leena Mäkäräinen
Jan Tammela
Päivi Toivonen
Juulia Möksy
Camilla Kauhtio
Kati Karjalainen
Oona Heinonen
Karoliina Juvonen
Mirka Pitkänen
Sina Nisula
Eemil Katavisto
Jarkko Hentula
Maija Ainasoja
Hanna-Stiina Lindström
Petra Rissanen
Harri Kiviniemi
Julia Salminen
Nina Dansk
Anatoly Tolstukhin
Olli Lönnberg
Juuso Luukkonen
Nora Janka
Maksim Ressaar
Jan Rosnell
Anne Lyytinen
Adriana Rodriguez
Jyrki Sipiläinen
Piia Lindroos
Silja Hormia
Keijo Mäkelä
Annamari Ruusu
Soile Prusi
Tanja Kantola
Kari Valtonen
Heidi Jokinen
Meri Långström
Tiina Rinkinen
Veijo Jokinen
Jori Hellstedt
Matias Pitkäkangas
Petri Joutsi
Kristel Markus-Venäläinen
Jussi Lepistö
Olli Malmivaara
Joona Pekkala
Niko Lahdensuo
Sara Lahdensuo
Milla Peurakoski
Laura Turpeinen
Emma Vuolanto
Sanna Herrala
Disa Laine
Tomi Peurakoski
Iida Maksimainen
Jenny Fröberg
Max Pekkala
Reetta Sinivalo
Riikka Lindholm
Hannu Vento
Kaisa Wessman
Taija Dannbäck
Jani Närvänen
Inka Valtakoski
Viivi Valtakoski
Andreas Sarikoski
Ulla Montonen
Elsa Oyomno
Noah Oyomno
Mika Särkelä
Vien Nguyen
Enni Leinikka
Karin Sallmén
Martijn Hermans
Jari Hyytiäinen
Krista Hyytiäinen
Taru Soldatkin
Marjut Soldatkin
Vasily Vlasov
Ida-Maria Ruhanen
Nina Poppius
Maaya Hasegawa
Arianny Montes
Talvikki Yliruusi
Lotta Salmi
Roberto Llop
Vera Koskeli
Minna Koivukangas
Aleksi Kallijärvi
Sara Kallijärvi
Leo Hiltunen
Pihla Hiltunen
Marjo Nikkanen
Paresh Rane
Petri Kovanen
Anna Mäkinen
Julia Bergholm
Simon Bergholm
Mikko Nukarinen
Eliisa Leppänen
Noora Leppänen
Charity Kemp
Susette Maaninka
Katja Croell
Markku Laitinen
Kalle Mäkinen
Antti Riihimäki
Vuk Damjanovic
Emilia Valkonen
Emilia Falck
Timo Korhonen
Janne Peltokorpi
Charlotte Ehrmann
Hanne Wiik
Marko Heith
Sofia Falck
Julia Painter
Ian Painter
Rasmus Sjöholm
Marko Nirhola
Kati Valli
Juuso Mustonen
Johanna Kenttälä
Janika Färdig
Kristina Kääpakaust
Laura Kääpakaust
Kertu Kääpakaust
Riikka Vuorinen
Anna Anisimova
Aleksei Anisimov
Topias Launo
Jesper Launo
Ahmad Samra
Susanna Immonen
Henna Immonen
Markus Schneider
Sari Kangasniemi
Hanna-Riikka Järvinen
Marja Rajamäki
Vlad Leshin
Enni Tyyskä
Lucjan Rutkowski
Witold Maka
Anas Adam
Theo Lundström
Jarmo Virtanen
Emil Lindholm
Andrey Zhiltsov
Ida Kukkonen
Laura Isotalo
Olli Hirn
Vertti Sinivalo
Matti Talja
Elisa Kosonen
Lauri Pyrhönen
Geetanjali Mishra
Advik Awasthi
Mansi Shah
Kia Lehti
Kaarina Lundell
Jaana Miettinen
Jani Huusko
Emma Saarelainen
Otso Peippo
Thien Nguyen
Marko Salmikangas
Muhsen Almasry
Tua Kukkonen
Graham Devlin
Mark Griffiths
Maria Lashkul
Paresh Rane
Veeti vesterinen
Lila Annala
Harry Elomaa
Sanna Mukku
Heidi Vähätalo
MELINA MARKKANEN
Maria Louhelainen
Mitch Tolo
Anna Louhelainen
Wed Najjar
Einari Jakobsson
Aarni Jakobsson
Pinja Hietanen
Markus Lintunen
Igor Soroka
Jarmo Koskela
Helle Luist
Michael Fabjancic-Lagger
Mila Fabjancic-Lagger
Pekka Tiihonen
Marios Kerkemezos
Jouni Heinikoski
Kristiina Thessman
Juha Aalto
Suvi Turunen
Benjamin Sulin
Aatos Suomela
Jani Koskinen
Ville Sjöman
Anastasia Chuprova
Tomi Juvone
Ruslan Kazantsev
Markus Huhtakangas
Tommi Lindroos
Petra Hautala
Jonathan Majors
Teemu Sihvonen
Ara Sohlman
Elli Lyytinen
Kerttu Lyytinen
Ahti Honkola
Kalle Lotta
Jukka Andberg
Oliver Reissaar
Lilli Reissaar
Suvi Malste
Tuomas Mansikka
Juha Manninen
Mats Hästö
Sophie Dorn
Matti Laakso
Tiina Heikkinen
Antti Poikola
Annie Palmer
Tea Grönfors
Timo Kero
Helli Heikkola
Lasse Kero
Rami Heikkinen
Noa Rönkkö
Susanna Wahl
Johannes Ristimäki
Alexandra Abzalova
Mikko Lehtiniemi
Satu Ståhlstedt
Anni Karin-Oka
Irina Korobkova
Elizaveta Renalias
Oliver Renalias
Philippe Hakulin
Niko Auvinen
Nanayaa Osei
Salim Haapaniemi
Aliya Haapaniemi
Minna Salorinne
Markus Myllymäki
Leena Nyman
Tuija Kuutti
Hanna Forsten
Riikka Kontio
Elina Mäkinen
Jaakko Kaján
Ansa Kaján
Elvi Kaján
Sampo Lappalainen
Elina Heino
Iina Korkiakoski
Isabella Tamm
Kristiina Garcia
Tuomas Tampsi
Rasmus Mynttinen
Timo Lunttila
Kent Wilska
Timo Nurminen
Eelis Apponen

85 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:   30.7.2022 20:30
Päättyy:   30.7.2022 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi