Helsinki Twilight Run & Walk 2023

29.7.2023 20:30

Helsinki Twilight Run & Walk 2023 juostaan ja kävellään 29.7.2023.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (517)

Eeva Heiskanen
Sanna Mukku
Minna Koivukangas
Jenny Fröberg
Sari Kangasniemi
Nina Poppius
Riikka Mattsson
Leena Mäkäräinen
Andrey Zhiltsov
Rita Suhonen
Katja Rantanen
Tomi Juvonen
Kati Valli
Anni Karin-Oka
Ulla Montonen
Minna Juvonen
Niina Saukkoriipi
Niklas Koski
Eija Liikanen
Mikko Välilahti
Jenni Salo
Minna Salorinne
Leena Oksanen
Harri Kiviniemi
Simo Mäkinen
Olli Hänninen
Hanne Wiik
Ronja Sonninen
Sylvi Pekkanen
Ninni Kuparinen
Matti Talja
Onni Kuparinen
Kirsi-Marja Kastemäki
Juho Hänninen
Ahmad Samra
Antti Piironen
Siru Helin
Juha Degerlund
Simeon Rissanen
Toni Sairanen
Mari Leppämäki
Jelena Spitsona
Jan Lindholm
Anne Leinonen
Kristina Ekqvist
Oliver Löser
Joona Anttila
Theresa Hakakoski
Ralf Holmberg
Pauliina Jalonen
Tea Häme
Ronja Saarinen
Ella-Maria Kortelahti
Martta Heinonen
Jani Närvänen
Hitomi Takimoto
Jussi Turpeenoja
Terhi Palviainen
Tiia Puurtinen
Christian Dahlström
Antti Ahtiainen
Sami Mikael Koivistoinen
Anu Peräniemi
Suvi Sievänen
Timo Laatti
Lesley Kiernan
Tanja Koskela
Heljä Muinonen
Reetta Slunga
Minna Holappa
Soile Tuorinsuo
Jette Meripuu
Olivier Guyot
Hanna Guyot
Mio Guyot
Kia Eskola
Marlen Salonen
Milla Lipsanen
Elina Kivistö
Daaria Girard
Sami Larikka
Roy Karsh
Emilia Hietanen
Venla Mört
Ari hietala
Pedro Rodríguez Barberán
Reet Kolkkanen
Kimmo Rautio
Kari Hellman
Jarna Häkkinen
Jarno Häkkinen
Hely Yli-Kaitala
Elisa Horsma
Juha-Pekka Laurila
Saarastiina Nurmela
Emma Perttilä
Amanda Rapinoja
Felix Socher
Laura Leiponen
Kristi Maiste
Martin Kaur
Arthur Linhares
Thor Linhares
Roope Hassinen
Jade Savander
Ida Rautiainen
Stanislav Smirnov
Svetlana Zubkova
Minna Koivula
Tere Barcenas
Veera Emilia Virkkunen
Rosaliina Vuorinen
Repe Suonpää
Markus Schneider
Ida Östring
Sofia Särkijärvi
Katri Voionmaa-Correia Lopes
Marios Kerkemezos
Sofia Salminen
Heini Karpuk
Jessica Hopkins
Frederick Grare
Aure Grare
Maël Grare
Jan Tammela
Svetlana Dembitskaya
Saara Wahlberg
Nina Dansk
Virve Jalkanen
Markku Laitinen
Jesse Kuokkanen
Sanna Eväkallio
Harri Kiviniemi
Raisa Huotari
Toni Honkaranta
Joakim Svahn
Jyrki Ruohomäki
Minna Anttalainen
Miska Valjakka
Anni Jassinskaja
Marcel Niedermeier
Emma Taittonen
Juuso Hyvönen
Petri Joutsi
Staffan Småros
Elina Tompuri
Katja Ryymin
Antti Erola
Evgenia Torssonen
Riia Tammi
Eveliina Tammi
Matti Ryymin
Petri Tuominen
Judi Mantere
Jaana Mantere
Teemu Junkkaala
Paula Kelly
Ruth Bishop
Leena Oksanen
Ngoc Vu
Antti Iihola
Taina Korpelainen
Leila Hieta
Anne-Mari Oksman
Markus Myllymäki
Sarah Hopkins
Sari Aalto-Setälä
Viola Messo
Miriam Khezami
Veeti Vesterinen
Olli Luukonlahti
Noa Rönkkö
Aleksi Järveläinen
Elio Machado Neto
Omar El-Begawy
Petra Rauhala
Onni Vilo
Sari Piipari
Lauri Laatikainen
Ilari Kujala
Anna Mantere
Anna-Riikka Leppäranta
Ida Kukkonen
Adeline Clarke
Heejin Kim
Niko Kananen
Daniel Nylund
Ashley Santacruz
Nea Siekkinen
Mia Vanhala
Eemil Katavisto
Pinja Liesaho
Tom Martin
Matilda Jylhä
Jouni Söderlund
Edit Uotila
Aino Airaksinen
Inkeri Lehmusoksa
Milana Aus
Ashley Getting
Jan Laakso
Aarni Jakobsson
Late Fenander
Fredrik Lindfors
Luigi Lonardo
Miku Boström
Leo Lounio
Lasse Lounio
Henri Chi
Ivan Zolkin
Jussi Forma
Tiina Mielonen
John Labitigan
Ville Glad
Anni Länsilahti
Laura Nissinen
Antonia Somersalo
Heidi Somersalo
Satu Pitz
Daniel Ollikainen
SILVA AUDERE
Marianna Kalske
Lauri Suua
Jessica Hård af Segerstad
Otto Könkkölä
Topi Länsilahti
Minttu Duncan Tuunanen
Stephen Duncan Tuunanen
Sandra Neeme
Joonas Mustonen
Viljami Nissi
Eemeli Nissi
Martijn Magermans
Roger van Bemmelen
Minna-Maria Heinonen
Saku Sammakko Snabb
Maija Mehiläinen Lehtonen
Suvi Sippo
Ville Koponen
Paula Virkki
Amelia Bogossian
Anette Joelsson
Petteri Joelsson
Stijn Zanders
Roope Pärkkä
Sissi Kähkönen
Jenni Latikka
Alec Ciriperu
Romain Beuriot
Sean Hogan
Kevin Mujunen
Tuuli Marenk
Mikko Lehtiniemi
Pavlina Gregorova
Katharina Albrich
Lauri Pyrhönen
Lucas De Pinho
Marko Nirhola
Joonas Häyhä
Kalle Mäkinen
Iida Karisto
Mari Tervaniemi
Pedro Kiukas
Matias Hirn
Joonatan Hirn
Anna Mittler
Onni Huovinen
Katalin Bognar-Simor
Sirpa Nurmi
Karoliina Mäkinen
Anni Erkko
Daniela McCarthy
Pepe Pyykkö
Bruno Zambrano
Vesa Vainikainen
Dmitry Molchin
Evgenia Molchina
Saara Ruti
Veera Ruti
Michal Guspiel
Katja Remes
Markus Salminen
Jere Kekäläinen
Helmi Asunmaa
Anssi Pöyry
Anna-Liisa Stenvall
jaana Urm
Niko Saraste
Katja Järvenpää
Roosa Valo
Markku Vitikainen
Teija Ruottinen
Katariina Järvinen
Jenni Gold
Dima Gold
Samuli Laurikainen
Mikko Kesti
Jose Perez
Lasse Kerkelä
Elina Hanhijärvi
Janne Immonen
Lucila Tessa
Jorma Lindström
Sami Karejoki
Ville Sjöman
Martin Wolf
Jukka Andberg
Hanni Vanhanen
Aino Klemola
Sanna Ilmarinen
Jonna Tupasalo
Marcos Axel Pardo Santana
Eve Fedotova
Julia Andersson
Iuliia Soloveva
Joel Suomi
Eelis Nikula
Janika Lonardo
Skylar Mäkinen
Juho Kilo
Rosanna Kataja
Anton Iacovlenco
Veronica Laitinen
Erika Kolkkanen
Anne Daniel
Johanna Witick
Marika Jauhiainen
Kalle Öhman
Tuomas Mähönen
Nathan Dinatale
Vadim Morozov
Beata Koskelo
Frida Koskelo
Jaana Miettinen
Pinja Hietanen
Olli Tuovinen
Karin Sallmén
Veronique Filoche
Pascal Filoche
Jouni Karvo
Juho Ruohola
Hanna Forsten
Riitta-Leena Inki
Riku Mikkonen
Hanna Sinkkonen
Kalle Lotta
Stella Ahola
Annukka Vähä
Jukka Hyttinen
Daniel Liguori
Lauri Kilpiö
Tuomas Pietarinen
Joona Huovinen
Juhana Mikkola
Amani Wesseh
Wema Wesseh
Corinne Isler
Rina Karling
Celia Puskala
Emma Vuolanto
Remi Ruohomäki
Isabel Juslin
Ano Sirppiniemi
avnish chandel
Valtti Syväterä
Niklas Mattsson
Markus Hämäläinen
Liam Hicks
Julia Mervasto
Jarkko Kauppinen
Sari Backlund
Eleonoora Ranta Largaespada
Jari Hyytiäinen
Isa Lücke
Krista Hyytiäinen
Cyril Sjöström
Anne Aho-Eagling
Patrick Irwin
Kaisa Haaparanta
Riitta Välke
Pentti Olin
Aapo Karisto
Andrey Pilyagin
Pietari Haavisto
Hanne Romsi
Jade Pihlajamäki
Jere Pihlajamäki
Linnea Vappula
Sofia Vappula
Sara Paavola
Mark Marissens
Marko Mattila
Mikko Heikkilä
Milja Haikonen
Kent Wilska
Anton Paavola
Camilla Savolainen
Ruslan Kazantsev
Pekka Kulpakko
Mårten Hellman
Henrika Arle
Jan Silvala
Vilma Viitala
Lotte Säntti
Alisa Säntti
Roope Säntti
Krista Vallila
Timo Nurminen
Risto Säntti
Seppo Pulkkinen

107 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

29.7.2023 20:30

Päättyy:  

29.7.2023 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi