Helsinki Twilight Run & Walk 2020

1.8.2020 20:30

Helsinki Twilight Run & Walk 2020 juostaan ja kävellään 1.8.2020.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: http://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (497)

Tanja Koskela
Petri Tuominen
Piritta Tanila
Kimmo Rautio
Marika Nyström
Katja Keiho-Lintula
Petri Lintula
Nina Poppius
Jaakko Knuutila
Veronica Laitinen
Milla Sallinen
Matti Ruskokivi
Minna Salorinne
Niklas Koski
Heini Kuivanen
Tanja Ylitöyrä
Jonas Bäcklund
Laura Kuvaja
Minna Strömsten
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Johannes Väänänen
Melina Lukkarinen
Miki Söderlund
Markus Merikari
Miro Wikstedt
Timo Mäkinen
Raisa Huotari
Ella Salmi
Miina Salmi
Tuula Kuha
Roosa Tikanoja
Kaire Vessmann
Ulpu Telkkinen
Minna Martikainen
Nathalie Huber
Katariina Hanski
Päivi Pöllänen
Päivi Kosunen
Henri Pesonen
Dominick Hardy
Emilia Perttunen
Anniina Hjelt
Minna Mononen
Marja Järvinen
Noora Tahvanainen
Tapio Paronen
Lasse Juvonen
Airi Mauno
Olli Vesanto
Vengalarao Sadhineni
Karin Akrong
Mila Lamberg
Nea Heimo
Junalyn Lim
Tapio Mäkelä
Pia Valkama
Hanna Pakkala
Asrat Teshome
Reija Häivälä-Vicentelo
Annika Kopra
Essi Hyvönen
Mikko Peltonen
Magnus Valkama
Anna-Riikka Manninen
Nina-Maria Fredriksson
Harriet Kinnari
Arttu Tiainen
Juho Kuokkanen
Petri Uronen
Lisa Jokinen
Sami Jokinen
Tiia Nyyssönen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Tanja Turpeinen
Katja Rönkä
Ralf Holmberg
Maria Grundström
Ilkka Numminen
Joel Klemetti
Jussi Laitila
Lydia Palo
Ville Jäntti
Helmi Hieta-aho
Mirella Miiluvaara
Jan Tammela
Rose-Marie Dahlström
Kirsi Siika-aho
Jenna Louhela
Reija Antila
Barbara Genocchi
Francesco Lomio
Claire Shaw
Tomio Pihkala
Jorma Hekkala
Helinä Heino
Mia Gröhn
Joonas Syrjänen
Mervi Juuti
Anu Heikkilä
Jussi Heikkilä
Juha Linnanen
Cecilia Linnanen
Sirpa Horppu
Teet Rebane
Kaisa Parker
Kukka Corander
Matias Alderin
Sara Mitev
Santeri Aila
Teija Rauhala
Liisa Dahlqvist
Sari Kunnas
Ella-Maria Kortelahti
Heli Ahokas
Heidi Aaltonen
Kristiina Savonsaari
Meimi Salmi
Tarja Salmi
Heini Hirvinen
Anu Raahenmaa
Kertu Luht
Leena Lipponen
Nina Kilpiä
Ilkka Tuomainen
Sami Myllylä
Mari Leppämäki
Mari Kondio
Julia Avenido
Saara Mehto
Nea Kallio
Jonne Metsänen
Isabella Svahn
Erlend Tamberg
Margit Lunt
Marit Jaaniste
Mailis Jaaniste
Piia Rajakallio
Annaliina Pesonen
Piia Lehtonen
Teija Alastalo
Sari Kellokumpu
Van Truong
Josefiina Salmén
Tytti-Maaria Viuhkola
Pontus Londen
Sergei Zabolotov
Taejeong Sohn
Heidi Härmälä
Jonna Hanhisalo
Aino-Maija Rytky
Niklas Salonen
Riikka Karvonen
Sanni Karjalainen
Jenni Karjalainen
Emilia Taskinen
Ivan Ikhno
Artur Ihno
KP Alare
Tuukka Tiainen
Laura Tiainen
Sara Lehtolainen
Kristian Seppänen
Mikko Salmi
Vilma Lappi
Heli Juutinen
Emilia Kareinen
Joona Repo
Eeva Laukkanen
Hanna Ikonen
Henna Perätalo
Emma Storvall
Victoria Davenport
Victoriq Battalova
Maria Hirn
Olli Laine
Dan Koivulaakso
Josephine Heimala
Aurora Yangco-Kari
Lilibeth Koskela
Rhealyn Calvadores
Arttu Marttinen
Waltteri Rautakorpi
Joonas Voutilainen
Laura Helander-Tuomi
Markus Koskimäki
Ville Elo
Johan Elo
avnish chandel
Heikki Paasonen
Marika Paananen
Suvi Salmevaara
Sanna Hirvonen
Johanna Eiramo
Susan Steiner
Ilmo Voipio
Christian Bergman
Pekka Haavisto
Timo Lauronen
Marjo Haapala
Christel Lehtinen
Marianne Särkiniemi
Suvi Halonen
Antti Korhonen
Antti Kaunisto
Jonna Jalassola
Nelli Jalassola
Kari Lehtinen
Petri Joutsi
Katja Saha
Noora Mannerheimo
Igor Soroka
Tatu Leppämäki
Niklas Lehtinen
Helen Hänninen
Kari Parrott
Anna Kilpinen
Anastasiia Vasileva
Mikael Kajander
Artturi Kukkonen
Riitta Lampela
Jarkko Vuorikoski
Antti Perälä
Maria Partanen
Mikko Välilahti
Rinja Oksanen
Erik Nyberg
Nikodemus Heikman
Henni Kuusisto
Peter Mashkilleyson
Juha Luoto
Leevi Turklin
Pavlo Malyshkin
Olli Pakonen
Iben Nielsen
Jesse Luhti
Sanna Pyykkönen
Kalle Kallio
Bruno Carteron
Simon Planchenault
Elina Hulkkonen
Tomas Sjödahl
Will Graham
Chris Schmitz
Rosa Thurman
Ibai Mendia Iztueta
Patrick Hofmann
Henna Hellstén
Jonna Hirvonen
Markus Himanen
Jaana Miettinen
Kirsi Pyrhönen
Theo Halomoan
Johanna Oksanen
Mariam Kojo
Nikita Kalashnikov
Joel Kättö
Teemu Arima
Lauri Harjula
Vesa Lipponen
Eija Somoano
Alberto Somoano
Samuli Sidensnöre
Outi Mäkinen
Miika Makkonen
Anastasiia Kuzmina
Maxim Enckell
amine FARAJ
Niklas Tallqvist
Aarni Alasaarela
Mika Suokas
Hele-Mai Lujanen
Anna-Kaisa Lampela
Petri Lujanen
Joni Kiurunen
Jussi Omaheimo
Quyen To
Tea Perttula
Linda Sainio
Jani Malin
Soile Näppi
Niklas Rönnqvist
Jere Stigell
Tapio Rautkari
Lauri Jaakkonen
Adeline Maijala
Timo Leismala
Kai Hildén
Jenni Seise
Pauliina Jalonen
Juha Vasama
Noa Rönkkö
Tero Koskinen
Arttu Haglund
Inkeri Lindeman
Ville Fagerholm
Jarmo Virtanen
Jussi Havela
Emilia Lindberg
Richard Roos
Taina Rytkönen
Ismo Aro
Gregory Le Berre
Jari Hanska
Heikki Luoto
Juan Sebastian Garcia
Sara Juliana Garcia
Markus Qvist
Sanna Qvist
Iris Rasenberg
Kauko Harteva
Esa Rauhala
Suvi Peltomäki
Juha Manninen
Juuso Jänkälä
Liisa Somermeri
Mira-Angelika Valldén
Anne Lyytinen
Aleksi Harkko
Simone Güntert
Jan Beyeler
Katja Järvenpää
Dana Yoo
Teemu Sihvonen
Tuukka Rintala
Ali Moro
Sara Malmberg
Seppo Jylhäaho
Meri Verho
Anne-Mari Kangas
Pekka Kangas
Aki Kutvonen
Elise Lemaire
Alexey Krishtalevich
Merja Reunanen
Niina Uimonen
Johan Jokisaari
Samuli Kytö
Amanda Hickey
Tuomas Salovaara
Sari Herranen
Igor Kononov
Timo Nurminen
Laura Bosco
Marika Kapiainen
Aimo Sinkkonen
Eetu Paju
Kari Koski
Teemu Junkkaala
Mirka Pitkänen
Satu Ruutiainen
Julia Tarvainen
Riikka Tapio-Lahtinen
Cintia Pacchiano
Larissa Säntti
Timo Holopainen
Jarkko Soikkeli
Lauri Palsa
Matti Aaltonen
Olli Andström
Anna-Riikka Jukarainen
Laura Pylvänäinen
Risto Karinkanta
Tuomas Nyberg
Tommy Uhtio
Tuuli Luoto
Janne Siltanen
Anne Vilppula
Minna Maasilta
Riku Valtasola
Juulia Lähde
Tea Grönfors
Markku Kyllönen
Raisa Kardin
Markus Blomvall
Ia Harjunpää
Pinja Harjunpää
Ville Jungman
Elias Jungman
Jan Deska
Benoit Renault
Olena Obi
Mikko Malm
Hanako Kitamura
Frida Höglund
Sofia Muinonen
Salla Salokanto
Joanna Scott
Totti Toivonen
Shital Mahajan
Juho Lehtoviita
Johanna Parisi
Saija Hovisilta
Mikaela Lövgren
Olli Tuovinen
Ella Ahti
Jyri Ahti
Krista Pekkarinen
Anastasia Petrenko
Johanna Haiko
Ronda Sjöblom
Minna Erwe
Kalevi Kurkijärvi
Oona Haavisto
Anastassia Viio
Akseli Vainionpää
Vilho Moilanen
Netta Steiner

88 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.8.2020 20:30

Päättyy:  

1.8.2020 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi