Helsinki Twilight Run & Walk 2020

1.8.2020 20:30

Helsinki Twilight Run & Walk 2020 will be held 1.8.2020.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher. For more detailed instructions, please contact tapahtumat@runhigh.fi. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (497)

Tanja Koskela
Petri Tuominen
Piritta Tanila
Kimmo Rautio
Marika Nyström
Petri Lintula
Katja Keiho-Lintula
Nina Poppius
Jaakko Knuutila
Veronica Laitinen
Milla Sallinen
Matti Ruskokivi
Minna Salorinne
Niklas Koski
Heini Kuivanen
Tanja Ylitöyrä
Laura Kuvaja
Jonas Bäcklund
Minna Strömsten
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Melina Lukkarinen
Johannes Väänänen
Timo Mäkinen
Miki Söderlund
Markus Merikari
Miro Wikstedt
Raisa Huotari
Miina Salmi
Ella Salmi
Tuula Kuha
Roosa Tikanoja
Kaire Vessmann
Ulpu Telkkinen
Minna Martikainen
Nathalie Huber
Katariina Hanski
Päivi Pöllänen
Päivi Kosunen
Henri Pesonen
Dominick Hardy
Emilia Perttunen
Anniina Hjelt
Minna Mononen
Marja Järvinen
Tapio Paronen
Noora Tahvanainen
Lasse Juvonen
Airi Mauno
Olli Vesanto
Vengalarao Sadhineni
Karin Akrong
Mila Lamberg
Nea Heimo
Junalyn Lim
Tapio Mäkelä
Pia Valkama
Hanna Pakkala
Asrat Teshome
Reija Häivälä-Vicentelo
Annika Kopra
Essi Hyvönen
Mikko Peltonen
Magnus Valkama
Anna-Riikka Manninen
Nina-Maria Fredriksson
Harriet Kinnari
Arttu Tiainen
Juho Kuokkanen
Petri Uronen
Sami Jokinen
Lisa Jokinen
Tiia Nyyssönen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Tanja Turpeinen
Katja Rönkä
Ralf Holmberg
Maria Grundström
Ilkka Numminen
Joel Klemetti
Jussi Laitila
Lydia Palo
Ville Jäntti
Helmi Hieta-aho
Mirella Miiluvaara
Jan Tammela
Rose-Marie Dahlström
Jenna Louhela
Kirsi Siika-aho
Reija Antila
Barbara Genocchi
Francesco Lomio
Claire Shaw
Tomio Pihkala
Jorma Hekkala
Helinä Heino
Mia Gröhn
Joonas Syrjänen
Mervi Juuti
Jussi Heikkilä
Anu Heikkilä
Cecilia Linnanen
Juha Linnanen
Sirpa Horppu
Teet Rebane
Kaisa Parker
Kukka Corander
Matias Alderin
Sara Mitev
Santeri Aila
Teija Rauhala
Liisa Dahlqvist
Sari Kunnas
Ella-Maria Kortelahti
Heli Ahokas
Heidi Aaltonen
Kristiina Savonsaari
Meimi Salmi
Tarja Salmi
Heini Hirvinen
Anu Raahenmaa
Kertu Luht
Leena Lipponen
Nina Kilpiä
Ilkka Tuomainen
Sami Myllylä
Mari Leppämäki
Mari Kondio
Nea Kallio
Julia Avenido
Saara Mehto
Jonne Metsänen
Isabella Svahn
Erlend Tamberg
Margit Lunt
Marit Jaaniste
Mailis Jaaniste
Annaliina Pesonen
Piia Rajakallio
Piia Lehtonen
Teija Alastalo
Sari Kellokumpu
Van Truong
Josefiina Salmén
Tytti-Maaria Viuhkola
Pontus Londen
Sergei Zabolotov
Taejeong Sohn
Heidi Härmälä
Jonna Hanhisalo
Aino-Maija Rytky
Niklas Salonen
Riikka Karvonen
Jenni Karjalainen
Sanni Karjalainen
Emilia Taskinen
Artur Ihno
Ivan Ikhno
KP Alare
Laura Tiainen
Tuukka Tiainen
Sara Lehtolainen
Kristian Seppänen
Mikko Salmi
Vilma Lappi
Heli Juutinen
Emilia Kareinen
Joona Repo
Eeva Laukkanen
Hanna Ikonen
Henna Perätalo
Emma Storvall
Victoria Davenport
Victoriq Battalova
Maria Hirn
Olli Laine
Dan Koivulaakso
Rhealyn Calvadores
Aurora Yangco-Kari
Josephine Heimala
Lilibeth Koskela
Arttu Marttinen
Waltteri Rautakorpi
Joonas Voutilainen
Laura Helander-Tuomi
Markus Koskimäki
Johan Elo
Ville Elo
avnish chandel
Heikki Paasonen
Marika Paananen
Suvi Salmevaara
Sanna Hirvonen
Johanna Eiramo
Susan Steiner
Ilmo Voipio
Christian Bergman
Pekka Haavisto
Timo Lauronen
Marjo Haapala
Christel Lehtinen
Marianne Särkiniemi
Suvi Halonen
Antti Korhonen
Antti Kaunisto
Nelli Jalassola
Jonna Jalassola
Kari Lehtinen
Petri Joutsi
Katja Saha
Noora Mannerheimo
Igor Soroka
Tatu Leppämäki
Niklas Lehtinen
Helen Hänninen
Kari Parrott
Anna Kilpinen
Anastasiia Vasileva
Mikael Kajander
Artturi Kukkonen
Riitta Lampela
Jarkko Vuorikoski
Antti Perälä
Maria Partanen
Mikko Välilahti
Rinja Oksanen
Erik Nyberg
Nikodemus Heikman
Henni Kuusisto
Peter Mashkilleyson
Juha Luoto
Leevi Turklin
Pavlo Malyshkin
Olli Pakonen
Iben Nielsen
Jesse Luhti
Sanna Pyykkönen
Kalle Kallio
Bruno Carteron
Simon Planchenault
Elina Hulkkonen
Tomas Sjödahl
Chris Schmitz
Will Graham
Rosa Thurman
Ibai Mendia Iztueta
Patrick Hofmann
Henna Hellstén
Jonna Hirvonen
Markus Himanen
Jaana Miettinen
Kirsi Pyrhönen
Theo Halomoan
Johanna Oksanen
Mariam Kojo
Nikita Kalashnikov
Joel Kättö
Teemu Arima
Lauri Harjula
Vesa Lipponen
Eija Somoano
Alberto Somoano
Samuli Sidensnöre
Outi Mäkinen
Miika Makkonen
Maxim Enckell
Anastasiia Kuzmina
amine FARAJ
Niklas Tallqvist
Aarni Alasaarela
Mika Suokas
Hele-Mai Lujanen
Anna-Kaisa Lampela
Joni Kiurunen
Petri Lujanen
Jussi Omaheimo
Quyen To
Lauri Jaakkonen
Timo Leismala
Adeline Maijala
Tapio Rautkari
Niklas Rönnqvist
Soile Näppi
Jani Malin
Linda Sainio
Jere Stigell
Tea Perttula
Kai Hildén
Jenni Seise
Pauliina Jalonen
Juha Vasama
Noa Rönkkö
Tero Koskinen
Arttu Haglund
Inkeri Lindeman
Ville Fagerholm
Jarmo Virtanen
Jussi Havela
Emilia Lindberg
Richard Roos
Taina Rytkönen
Ismo Aro
Gregory Le Berre
Jari Hanska
Heikki Luoto
Juan Sebastian Garcia
Sara Juliana Garcia
Sanna Qvist
Markus Qvist
Iris Rasenberg
Kauko Harteva
Esa Rauhala
Suvi Peltomäki
Juha Manninen
Juuso Jänkälä
Liisa Somermeri
Mira-Angelika Valldén
Anne Lyytinen
Aleksi Harkko
Jan Beyeler
Simone Güntert
Katja Järvenpää
Dana Yoo
Teemu Sihvonen
Tuukka Rintala
Ali Moro
Sara Malmberg
Seppo Jylhäaho
Meri Verho
Anne-Mari Kangas
Pekka Kangas
Aki Kutvonen
Elise Lemaire
Alexey Krishtalevich
Merja Reunanen
Niina Uimonen
Johan Jokisaari
Samuli Kytö
Amanda Hickey
Tuomas Salovaara
Sari Herranen
Igor Kononov
Timo Nurminen
Laura Bosco
Marika Kapiainen
Aimo Sinkkonen
Eetu Paju
Kari Koski
Teemu Junkkaala
Mirka Pitkänen
Satu Ruutiainen
Julia Tarvainen
Riikka Tapio-Lahtinen
Cintia Pacchiano
Larissa Säntti
Timo Holopainen
Jarkko Soikkeli
Lauri Palsa
Matti Aaltonen
Olli Andström
Anna-Riikka Jukarainen
Laura Pylvänäinen
Risto Karinkanta
Tuomas Nyberg
Tommy Uhtio
Tuuli Luoto
Janne Siltanen
Anne Vilppula
Minna Maasilta
Riku Valtasola
Juulia Lähde
Tea Grönfors
Markku Kyllönen
Raisa Kardin
Markus Blomvall
Ia Harjunpää
Pinja Harjunpää
Elias Jungman
Ville Jungman
Jan Deska
Benoit Renault
Olena Obi
Mikko Malm
Hanako Kitamura
Frida Höglund
Sofia Muinonen
Salla Salokanto
Joanna Scott
Totti Toivonen
Shital Mahajan
Juho Lehtoviita
Johanna Parisi
Saija Hovisilta
Mikaela Lövgren
Olli Tuovinen
Jyri Ahti
Ella Ahti
Krista Pekkarinen
Anastasia Petrenko
Johanna Haiko
Ronda Sjöblom
Minna Erwe
Kalevi Kurkijärvi
Oona Haavisto
Anastassia Viio
Akseli Vainionpää
Vilho Moilanen
Netta Steiner

88 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

1.8.2020 20:30

Ends:  

1.8.2020 23:30

Add event to your calendar

Event location

Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi