Helsinki Twilight Run & Walk 2020

1.8.2020 20:30

Helsinki Twilight Run & Walk 2020 will be held 1.8.2020.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher. For more detailed instructions, please contact tapahtumat@runhigh.fi. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Helsinki Twilight Run & Walk - 5k walk (32 €)

Enter coupon code
Sale ends 30.7.2020 02:00
32,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Twilight Run & Walk - 10k (44 €)

Enter coupon code
Sale ends 30.7.2020 02:00
44,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Twilight Run & Walk - 21,1k (51 €)

Enter coupon code
Sale ends 30.7.2020 02:00
51,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (368)

Tanja Koskela
Petri Tuominen
Piritta Tanila
Kimmo Rautio
Marika Nyström
Katja Keiho-Lintula
Petri Lintula
Nina Poppius
Jaakko Knuutila
Veronica Laitinen
Milla Sallinen
Matti Ruskokivi
Minna Salorinne
Niklas Koski
Heini Kuivanen
Tanja Ylitöyrä
Laura Kuvaja
Jonas Bäcklund
Minna Strömsten
Mia Sandell
Sebastian Sandell
Melina Lukkarinen
Johannes Väänänen
Timo Mäkinen
Miki Söderlund
Markus Merikari
Miro Wikstedt
Raisa Huotari
Ella Salmi
Miina Salmi
Tuula Kuha
Roosa Tikanoja
Kaire Vessmann
Ulpu Telkkinen
Minna Martikainen
Nathalie Huber
Katariina Hanski
Kirsi Kiviniemi
Juha Vuorela
Henri Pesonen
Dominick Hardy
Emilia Perttunen
Anniina Hjelt
Minna Mononen
Marja Järvinen
Noora Tahvanainen
Tapio Paronen
Lasse Juvonen
Airi Mauno
Olli Vesanto
Vengalarao Sadhineni
Karin Akrong
Mila Lamberg
Nea Heimo
Junalyn Lim
Tapio Mäkelä
Pia Valkama
Hanna Pakkala
Asrat Teshome
Reija Häivälä-Vicentelo
Annika Kopra
Essi Hyvönen
Mikko Peltonen
Magnus Valkama
Anna-Riikka Manninen
Nina-Maria Fredriksson
Harriet Kinnari
Arttu Tiainen
Juho Kuokkanen
Petri Uronen
Lisa Jokinen
Sami Jokinen
Tiia Nyyssönen
Sanna Ryhänen
Henri Ryhänen
Tanja Turpeinen
Katja Rönkä
Ralf Holmberg
Maria Grundström
Ilkka Numminen
Joel Klemetti
Jussi Laitila
Lydia Palo
Ville Jäntti
Helmi Hieta-aho
Mirella Miiluvaara
Jan Tammela
Rose-Marie Dahlström
Kirsi Siika-aho
Jenna Louhela
Reija Antila
Barbara Genocchi
Francesco Lomio
Claire Shaw
Tomio Pihkala
Jorma Hekkala
Helinä Heino
Joonas Syrjänen
Mia Gröhn
Mervi Juuti
Jussi Heikkilä
Anu Heikkilä
Juha Linnanen
Cecilia Linnanen
Sirpa Horppu
Teet Rebane
Kaisa Parker
Kukka Corander
Matias Alderin
Sara Mitev
Santeri Aila
Teija Rauhala
Liisa Dahlqvist
Sari Kunnas
Ella-Maria Kortelahti
Heli Ahokas
Heidi Aaltonen
Kristiina Savonsaari
Meimi Salmi
Tarja Salmi
Heini Hirvinen
Anu Raahenmaa
Kertu Luht
Leena Lipponen
Nina Kilpiä
Ilkka Tuomainen
Sami Myllylä
Mari Leppämäki
Mari Kondio
Saara Mehto
Julia Avenido
Nea Kallio
Jonne Metsänen
Isabella Svahn
Erlend Tamberg
Margit Lunt
Marit Jaaniste
Mailis Jaaniste
Piia Rajakallio
Annaliina Pesonen
Piia Lehtonen
Teija Alastalo
Sari Kellokumpu
Van Truong
Josefiina Salmén
Tytti-Maaria Viuhkola
Pontus Londen
Sergei Zabolotov
Taejeong Sohn
Heidi Härmälä
Jonna Hanhisalo
Aino-Maija Rytky
Niklas Salonen
Riikka Karvonen
Sanni Karjalainen
Jenni Karjalainen
Emilia Taskinen
Artur Ihno
Ivan Ikhno
KP Alare
Tuukka Tiainen
Laura Tiainen
Sara Lehtolainen
Kristian Seppänen
Mikko Salmi
Vilma Lappi
Heli Juutinen
Emilia Kareinen
Joona Repo
Eeva Laukkanen
Hanna Ikonen
Henna Perätalo
Emma Storvall
Victoria Davenport
Victoriq Battalova
Maria Hirn
Olli Laine
Dan Koivulaakso
Rhealyn Calvadores
Josephine Heimala
Aurora Yangco-Kari
Lilibeth Koskela
Arttu Marttinen
Waltteri Rautakorpi
Joonas Voutilainen
Laura Helander-Tuomi
Markus Koskimäki
Johan Elo
Ville Elo
avnish chandel
Ville Glad
Heikki Paasonen
Marika Paananen
Suvi Salmevaara
Sanna Hirvonen
Johanna Eiramo
Susan Steiner
Ilmo Voipio
Christian Bergman
Pekka Haavisto
Timo Lauronen
Marjo Haapala
Christel Lehtinen
Marianne Särkiniemi
Suvi Halonen
Antti Korhonen
Antti Kaunisto
Jonna Jalassola
Nelli Jalassola
Kari Lehtinen
Petri Joutsi
Katja Saha
Noora Mannerheimo
Igor Soroka
Tatu Leppämäki
Niklas Lehtinen
Helen Hänninen
Kari Parrott
Anna Kilpinen
Anastasiia Vasileva
Mikael Kajander
Artturi Kukkonen
Riitta Lampela
Jarkko Vuorikoski
Antti Perälä
Maria Partanen
Mikko Välilahti
Rinja Oksanen
Erik Nyberg
Nikodemus Heikman
Henni Kuusisto
Peter Mashkilleyson
Juha Luoto
Leevi Turklin
Pavlo Malyshkin
Olli Pakonen
Iben Nielsen
Sanna Pyykkönen
Jesse Luhti
Kalle Kallio
Bruno Carteron
Simon Planchenault
Elina Hulkkonen
Tomas Sjödahl
Chris Schmitz
Will Graham
Rosa Thurman
Ibai Mendia Iztueta
Patrick Hofmann
Henna Hellstén
Jonna Hirvonen
Markus Himanen
Jaana Miettinen
Kirsi Pyrhönen
Theo Halomoan
Johanna Oksanen
Mariam Kojo
Nikita Kalashnikov
Joel Kättö
Teemu Arima
Lauri Harjula
Vesa Lipponen
Samuli Sidensnöre
Alberto Somoano
Eija Somoano
Outi Mäkinen
Miika Makkonen
Maxim Enckell
Anastasiia Kuzmina
amine FARAJ
Niklas Tallqvist
Aarni Alasaarela
Mika Suokas
Hele-Mai Lujanen
Anna-Kaisa Lampela
Petri Lujanen
Joni Kiurunen
Jussi Omaheimo
Quyen To
Linda Sainio
Tea Perttula
Jani Malin
Soile Näppi
Niklas Rönnqvist
Jere Stigell
Tapio Rautkari
Lauri Jaakkonen
Adeline Maijala
Timo Leismala
Kai Hildén
Jenni Seise
Pauliina Jalonen
Juha Vasama
Noa Rönkkö
Tero Koskinen
Arttu Haglund
Inkeri Lindeman
Ville Fagerholm

70 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

1.8.2020 20:30

Add event to your calendar

Event location

Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi