Paketti-ilmoittautumiset #WeRunHelsinki-tapahtumiin

23.4.2022 08:30

Täällä voit hankkia paketti-ilmoittautumisen kahteen tai kolmeen #WeRunHelsinki-juoksutapahtumaan vuodelle 2022.

Kaikki kahteen tai useampaan tapahtumaan tämän ilmoittautumislomakkeen kautta ilmoittautuvat saavat uniikin #WeRunHelsinki-pipon. Pipot ovat noudettavissa tapahtumien kisatoimistoista.

Tapahtumat:

  • 23.4.2022 Helsinki10
  • 11.6.2022 Helsinki Half Marathon
  • 20.8.2022 Helsinki Marathon

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 02:00
61,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 02:00
57,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 02:00
61,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 02:00
73,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 02:00
60,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 02:00
64,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 09:00
76,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 02:00
89,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 02:00
93,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2021 02:00
105,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (259)

Mika Bergman
Satu Orava
Sanna Ryhänen
Henri Ryhänen
Tiina Henriksson
Markku Orispää
Sebastian Sandell
Riikka Porvali
Aki Heinonen
Tiina Yli-Ilkka
Kaisa Haaparanta
Jukka Dannbäck
Anu Puttonen
PATRIC DOS SANTOS
Marko Kahilainen
Sami Tiitto
Joni Tuomi
Ronja Sonninen
Noel Rosbäck
Riikka Karhu
Kaveri Saminathan
Senja Koskinen
Ville Larimo
John Trehearn
Tanja Malo
Anni Kanto
Harri Elf
Antti Merivirta
Kirsi-Marja Kastemäki
Niclas Svahnström
Mika Kytöaho
Mirja Färkkilä-Järvinen
Jari Virta
Jassu Laivuori
Severi Pahkala
Evi Kärpijoki
YUKI IINUMA
Cyril Barrow
Johannes Ollikainen
Paolo Carabaich
Ricky Chan
Markku Hyvönen
Erkki Eerola
Julia Venesmaa
Nina Isokorpi
Petri Tuominen
Irene Pérez Molina
Evgenia Fedotova
Aino Laitila
Tuomas Rajamäki
Nina Skinnari
Etienne Brunaud
Tuomas Savikangas
Renja Honkanen
Marina Lindström
Evelina Siekkinen
Mia Rönnqvist
Eduardo Lopez
Gabriele Marotta
Pasi Salmi
Kristian Tuomilehto
Fernando Trolia Slamic
Jouni Pönni
Kimmo Soukka
Snehadri Sinha
Salla Markkinen
Roni Oksanen
Jenni Jokinen
MAtti Taipale
Jenni Korkeaoja
Henry Aho
Niina Rosti
Erkki Mäntyharju
Tommi Järvelä
Kostiantyn Khrameshkin
Sanna Muurinen
Artturi Jokelainen
Aleksi Harkko
Teija Konttori
Petri Maaninen
Tiina Allinniemi
Sari Herranen
Harvinder Singh
Harnarain singh Brar
Olli Malmivaara
Mathieu Negrerie
Hanna Karhapää
Luis Hernandez
Jani Koskinen
Jenni Mutka
Tuukka Kraft
Anna Kruglaia
Andrew Cresswell
Marko Vaittinen
Lauri Häme
Ann-Sofie Långvik
Samppa Lehtiniemi
Minna Riihimäki
Julia Riihimäki
Annina Riihimäki
Annamari Heimonen
Marko Vainonen
Minna Hirvonen
Petri Kekki
Markku Kyllönen
Lauri Toivonen
Kaarina Bäck
Elina Nieminen
Henna Hurskainen
Hanna Sinkko
Sampsa Kotajärvi
Miki Leivo
Timo Kuni
Ville Heino
Tiina Remes
Jan Bremer
Anni Erkko
Maaya Hasegawa
Jenny Fröberg
Helina Liblik
Kristofer Maripuu
Suvi Niiranen
Hanna Forsten
Vera Koskeli
Anna Elo
Oliver Rotko
Mikko Tulokas
Outi Huotari
Jose Alberto Rey López
Staffan Småros
Tommy Karlsson
Heidi Moisio
Ville-Petteri Juselius
Simo Ojala
Leevi Sandell
Juho Rauta
Meri-Tuuli Hallikainen
Giuseppe De Vincenzo
Timo Kaljunen
Petra Varttinen
Reima Haiminen
ari hietala
Taina Rytkönen
Elias Chowdhury
Heidi Perukangas
Minna Juvonen
Antti Lukkari
Jonna Paasonen
Ruslan Paasonen
Otto Paasonen
Kaija Olli
Olavi Salo
Søren Rasmussen
Jukka Hannula
Tero Järvinen
Jussi Ikkelä
Sanna Herrala
Kati Valli
Eveliina Laine
Sari Auvinen
Sari Lindén
Jan Lindholm
Ida Pellikka
Riitta Puskala
Kauppi Kujala
Nicolas Tammelin
Taru Vartiainen
Sanja Valkeapää
Piia Parkkali
Hanna Ahrnberg
Tomi Peurakoski
Laura Toura
Niko Nurmi
Antti Ahtiainen
Joakim Svahn
Mervi Södö
Auni Tamminen
Aleksi Johansson
Anto Roots
Isto Salakoski
Toni Pasanen
Karri Kaukinen
Outi Toijanniemi
Totti Toivonen
Karina Viholainen
Quyen To
Tommy Sundholm
Marko Haatio
Louise Chua
Benoit Espinola
Jari Rissanen
Eero Eloranta
Henri Simula
Johanna Kenttälä
Allan Maloi
Kristina Ekqvist
Kariliis Tuovinen
Milla Peurakoski
Eliisa Sutela
Jani Mäkelä
Elena Lin
Laura Niemelä
Meri Salomaa
Joseph Hallam
Saila Vihtari
Kari Kuusela
Mikko Uotinen
ANDRES SIIM
Ida Armanini
Antti Paasisalo
Jie Ren
Simon Liebe
Kim Säppi
Samuel Raappana
Maya Poutala
Annamari Ruusu
Laura Meller
Pia Särkinen

41 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

23.4.2022 08:30

Päättyy:  

20.8.2022

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi