Jord- och skogsbruksministeriets seminarium för jordbrukare om EU:s reformerade jordbrukspolitik

13.2.2023 10:00

Ylivieska, Akustiikka-kulturcentrum

Jord- och skogsbruksministeriets seminarium för jordbrukare om EU:s reformerade jordbrukspolitik

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett evenemang för jordbrukare och andra aktörer inom jordbruket om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) och dess konsekvenser för jordbruket i Finland. Vid seminariet talar tjänstemän från ministeriet och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. Välkommen med!

Anmäl dig via knappen nedan senast fredagen den 13 januari kl. 12. 

Det går att delta i seminariet både på plats och på webben. Seminariet spelas in, så det är också möjligt att titta på det senare.

Länken för att delta via webben skickas ut till de anmälda fredagen den 13 januari. Länken publiceras också på www.mmm.fi/CAP27, så det är möjligt att delta via webben även för sådana som inte anmält sig inom den utsatta tiden.

Program (ändringar möjliga) 

9.30 Välkomstkaffe

9.55 Välkomstord; Janne Impiö, kommunikationsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet

10.00 Ministerns inledningsanförande; jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen

10.15 Anförande av sakkunnig från jord- och skogsbruksministeriet

10.45 Anförande av sakkunnig från jord- och skogsbruksministeriet

11.15 Frågestund med ministern

11.45 Seminariet avslutas

Mer information:

Pekka Väisänen, kommunikationsexpert, tfn 0295 162 80 

Registrering för detta evenemang är stängd för tillfället.

Tid

Börjar:  

13.2.2023 10:00

Slutar:  

13.2.2023 12:00

Plats

Ylivieska, Akustiikka-kulturcentrum

Kolulukatu 2 B
84100 Ylivieska

Se större karta och ruttinstruktioner

Arrangör

Dataskyddsbeskrivining: Jord- och skogsbruksministeriets enkäter i Eventilla-tjänsten

1.Personuppgiftsansvarig

Namn: Jord- och skogsbruksministeriet
Telefon: 0295 16001
E-post: registratorskontoret.jsm@gov.fi
Adress: Regeringsgatan 3, Helsingfors PB 30, 00023 Statsrådet

2.Kontaktperson för registret

Namn: Vesa Vuorimaa
Telefon: 0295 16 2466
E-post: vesa.vuorimaa(at)gov.fi
Adress: Regeringsgatan 3, Helsingfors PB 30, 00023 Statsrådet

3.Registrets namn

Jord- och skogsbruksministeriets enkäter i Eventilla-tjänsten

4.Syftet med behandlingen av personuppgifter

Ordna enkäter, ta emot anmälningar till olika evenemang och samla in svar.

5.Registrets datainnehåll

Registret innehåller enkäter, svar på enkäterna, anmälningsblanketter och uppgifter om de personer som anmält sig.

6.Regelmässiga uppgiftskällor

Personernas svar på enkäter och anmälningar till evenemang.

7.Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Uppgifterna kommer att raderas när kommunikationen kring evenemangen, bland annat sändning av material till deltagarna, har upphört.

8.Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Den registeransvariga lämnar inte ut personuppgifter till utomstående aktörer eller använder eller lämnar uppgifter utan den registrerades samtycke för andra ändamål än för inbjudningar och information.

9.Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

10.Principer för skyddet av registret

A. Manuellt material
Av registeruppgifterna skapas inget material manuellt.

B. Uppgifter som behandlas digitalt
Uppgifterna finns i databasen för Eventillal-tjänsten. Hanteringen av uppgifterna är skyddad genom användarnamn och lösenord. Två av jord- och skogsbruksministeriets anställda har tilldelats ett huvudsakligt användar-ID för registret. Antalet enhetsspecifika användarnamn som ger rätt att hantera undermappar är tio.

11.Den registrerades rättigheter

A. Rätt att få tillgång till uppgifterna
De registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifter som rör dem själva. Begäran sänds till registrets kontaktperson. Den personuppgiftsansvariga är skyldig att sända uppgifterna inom en månad.

B. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet på dataombudsmannens byrå om den registrerade anser att behandling av personuppgifterna bryter mot bestämmelserna i förordningen.

C. Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Den registrerade har rätt att kräva rättelse av en felaktig registeruppgift som gäller hen.

D. Rätt till radering
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvariga utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade. Den registrerade kan när som helst radera sina uppgifter från registret över nyhetsbrev genom länken i nyhetsbrevet.

E. Rätt till dataportabilitet
Den registrerade har rätt att överföra sina personuppgifter från ett system till ett annat förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och att behandlingen sker automatiserat. Den registrerade har också rätt att överföra sina personuppgifter direkt från en registeransvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.

12.Personer som behandlar uppgifterna

De anställda vid jord- och skogsbruksministeriet som använder Eventilla.