ARCTIC CHALLENGE 21.7.2018

Arctic Challenge on äärimmäisen kova haasteottelu keskellä Levin karua tunturiluontoa!

Arctic Challenge haasteet vievät sinut ja parisi tunturin armoille, kiviharkkojen, suon ja kelotukkien keskelle. Arctic Challenge on armoton kokemus, jossa rapa roiskuu ja suo on tehty ylitystä varten. 10 km juoksua ja 18 haastetta. Kyse on kuitenkin kokonaisuudesta, tunteesta ja elämyksestä.

Arctic Challenge perustuu arvoihin, jotka ovat itsensä voittaminen, tahdonvoima, tiimityö ja luonnon kunnioitus. Nämä arvot johdattavat osallistujia koko kisan ajan sen alkumetreiltä aina maaliin asti.

Arctic Challenge sopii kaikille, jotka haluavat kokea, miltä itsensä ylittäminen tuntuu. Haasta siis omat äärirajasi Arctic Challengen muodossa ja ilmoittaudu parisi kanssa mukaan tapahtumaan jo tänään!

Arctic Challenge on haasteottelu, joka koettelee sekä fyysisiä että henkisiä voimavaroja. Lähtöviivalla valamme osallistujiin voimaa ja tahtoa. Tämän voimantunteen, fyysisten voimavarojen ja parin turvin lähdetään Arctic Challenge reitille. Reitille ei lähdetä numerolappu rinnassa vaan kelopölliin poltettu kisanumero kainalossa. Reitissä ja haasteissa korostuvat luonnonmukaisuus ja ratkaisut, jotka kuormittavat tunturiluontoa mahdollisimman vähän.

Matka ja lähtöajat

Arctic Challenge on parikilpailu, jossa yksin ilmoittautuneille löydämme parin osallistuneiden joukosta. Lähdöt tapahtuvat kisapäivänä klo 11-13 välisenä aikana.
Parien ja joukkueen tulee ilmoittautuessa ilmoittaa sama joukkueen nimi!

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 65 €.

Varhain ilmoittautuneet palkitaan ruhtinaallisin alennuksin!

30.11.2017 (-30%) 45,50 €
31.12.2017 (-20%) 52,00 €
30.4.2018 (-10%) 58,50 €

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY KUN 900 OSALLISTUJAA TULEE TÄYTEEN!

Lähtö-ja maalialue

Lähtö-ja maalialue sijaitsevat Levi keskuksessa, Zero Pointin läheisyydessä. Arctic Challenge kisa-alueella tapahtuman yhteistyökumppanit pitävät tunnelmaa yllä koko päivän!

Kurkkaa tunnelmia vuoden 2016 Arctic Challenge kisasta

 

Lisätiedot

info@leviwellnessclub.fi 

0400232641

Tapahtuman ikäraja on 18.

Kotisivu
http://www.arcticchallenge.fi

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat

Mari Huczkowski
Saara Brännare
Kati Miettinen
Anne Paasonen
Heli Numminen
Hanna-Leena Huttunen
Katja Laukka
Jouko Ojala
Minna Hyöky
Heidi Sumukari
Riikka Kurkela
Salla Suvanne-Mommo
Marianne Hiltula
Mariella Upola
Paula Yrjänheikki
Kaarlo Rantanen
Marika Repo
Veera Helenius
Roni Jänkälä
Matias Rusanen
Roope Miettunen
Meri Peuhkurinen
Sampsa Ahokas
Arto Pohjola
Anniina Pohjola
Jari Hietanen
Roosa Toivanen
Juha Kreivi
Marjukka Salo
Salla Valkkio
Kirsti Heikkala
Seppo Heikkala
Erkki Kokkoniemi
Petri Sarajärvi
Jaakko Metsola
Tiina Vuorenpää
Melinda Blomqvist
Roosa Rantamaa
Marjo Huhtala
Johanna Kinnunen
Juha Vehniäinen
Lare Lautiainen
Lotta Eerola
Katri Puikkonen
Tanja Heikkilä
Netta Auranen
Mariya Loginova
Markus Hyvärinen
Eija Pelkonen
Eija Väisänen
Tuulia Himanen
Julia Piira
Silja Rämä
Karoliina Toivakka
Jasmin Venäläinen
Annika Määttä
Piia Andelin
Johanna Kakko
Karoliina Vilmi
Laura Maisonvaara
Mika-Matti Maisonvaara
Laura Huhta
Risto Tolonen
Annika Kilpeläinen
Aatu Kilpeläinen
elina palojoki
henry vuorela
Anne-Elina Kinnunen
Laura Alestalo
Katariina Ylinen
Minna Sorsa
Eero Suomala
Essi Salmijärvi
Paula Lukkari
Mikael Puolakka
Minna Koskela
Jarkko Koskela
Anni Kenttälä
Mikko Sassi
Johanna Ojala
Liisa-Maria Kyrö
Sinikka Aaltonen
Hanne Salomaa
Linda Miettinen
Mili Holmberg
Tiia Juntunen
Janne Juntunen
Kaarina Kasala
Johanna Kasala
Eerika Peltonen
Tapio Toveri
Pauliina Kasala
Sanna Sarajärvi
Marika Juopperi
Reima Nurmi
Roosa Nurmi
Pirjo Salmela
Tapio Moberg
Annika Hiltunen
Marika Kippola
Toni Ojamaa
Heli Salmela
Johanna Kuusela
May Aitola
Samppa Aitola
Juha-Matti Laaksonen
Marjo-Riitta Leskinen
Niina Valle
Pasi Suomalainen
Katja Suomi
Mirva Rantanen
Saara Ukura
Timo Kirjava
Jussi Kemell
Dona Fisher
Jari Jääskeläinen
Kaisa Haapanen
Johanna Nokkanen
Anni Immonen
Mari Alasalmi
Marja Timonen
Jonna Ojala
Leena Pehkonen
Niina Säkkinen
Teppo Väyrynen
Eveliina Korhonen
Sofia Karimäki
Pauliina Jääskö
Ringa Kokkonen
Ari Pehkonen
Jenni Reponiemi
Ari-Pekka Koivisto
Teija Koivisto
Antti Tammela
Elina Niskanen
Samuli Niskanen
Mika Niskanen
Maarit Niskanen
Anu Vanhatalo
Marika Miettinen
Tuomo Miettinen
Yulia Benzar
Janne Maksniemi
Eija Siira
Minna Holappa
Janne Niskanen
Maria Pehkonen
Katja Salmi
Johanna Trast
Miia Vieltojärvi
Noora Pääkkölä
Minna Rantapää
Elina Rantapää
Jari Harju
Teija Rauhala
Terhi Harju
Marko Rauhala
Riina Kuukasjärvi
Juha Massinen
Miia Pakanen
Johanna Salminen
Anna Ollikainen
Eveliina Rissanen
Susanna Kähkönen
Rebekka Peltomäki
Maria Veijola
Jyri-Pekka Kukkonen
Annu Määttä
Mika Väisänen
Jarno Harju
Tapani Poikela
Sanni Keisu
Tuija Mäkinen
Kaisa Markkanen
Joni Alatalo
Roosa Hämäläinen
Aida Aalto
Emmi Nuutinen
Maija Tauriala
Tiina Määttä
Harri salmela
Arto Naasko
Jaakko Puolakka
SAMI UUTELA
Risto Nurmi
Sari Iwanoff
Teija Vanhatalo
Arja Parind
Pekka Juopperi
Juha Hiltunen
Kalle Kyhälä
Heidi Hallikainen
Kimmo Kyhälä
Toni Kallioniemi
Sofia Kyhälä
Mervi Hokajärvi
Teresa Tukiainen
Terhi Siltanen
Petri Joensuu
Matti Joensuu
Katja Rautio
Hanna Nykänen
mari koutonen
jenny maunula
Anu Siltanen
Anni Aarni
Matias Itäinen
Satu Renko
Kimmo Kaulanen
Tuija Ohtonen
Marko Määttä
Anne Airola
Lauri Niiranen
Anne Määttä
Marjut Typpö
Ville Boman
Seija Erkkilä
Minna Rajala
Iida Manninen
Tiina Jänkälä
Paula Isoaho
Oona Löytänen
Aarne Isometsä
Viivi Korhonen
Noora Auer
Joonas Pitkänen
Heidi Ruonavaara
Keijo Määttä
Joni Määttä
Niko Peltoperä
Juha Koivisto
Janneke von Wendt
Reetta Lehtisalo
Elina Laurila
Jutta Siuvatti
Dilixiati Bolati
Taru Rattola
Anne-Maria Mänty
Lauri Aragon
Birgit Ohra-aho
Pasi Kujala
Heidi Ruonala
Erika Virpi
Brian Hamblin
Miikka Miettinen
Mikko Olki
Sinikka Kangas
Emmi-Riina Kangas
Paula Kaija
Satu Haapalainen
Petteri Haapalainen
Armi Uurtamo
Salla-Mari Uurtamo
Mirva Kangas
Heidi Lehtola
Seila Ruokamo
Antti Erola
Miia Huhtanen
Raimo Huhtanen
Hanna Pakanen
Antti Pakanen
Sini Karmala
Paula Heikkinen
Jarmo Sainio
Juhani Sarilo
Heli Mutenia-Mäkinen
Jenni Nurminen
Jenna Antinmaa
Riina Ek-Hietanen
Jori Miettinen
Pasi Hyytiä
jaakko korhonen
Susanna Vuorenpää
Heikki Lindroos
Matti Koivisto
Mari Vuontisvaara
Maija Keskitalo
Tuomas Porkka
Tuija Koivuranta
Miikka Hänninen
Johanna Johansson
Eetu Vähäsöyrinki
Kati Kääriäinen
Elina Molkkari
Jari Kumpulainen
Marketta Ollila
Vesa-Pekka Herva
Maija Kärkkäinen
Ritva-Leena Vierelä
Monika Laitalainen
Terhi Anttila
Asta Halonen
Katja Myllyoja
Eemil Säkkinen
Perttu Moilanen
Johanna Laru
Viivi Kettukangas
Henna Immonen
Jari-Pekka Immonen
Emmi Sysiö
Antti Kukkonen
Matti Pelttari
Sanni Arvola
Susanna Mustonen
Minna Väisänen
Tiina Alasirniö
Paula Aatsinki
Pirjo Alppivuori
Mari Miettunen
Olli Komulainen
Satu Sikkilä
Jemina Sikkilä
Tuula Sarpola
Mika Ponnikas
Lea Keskitalo
Mari-Liis Kallio
Kaisa Salmivuori-Väänänen
Heidi Mämmelä
Sanna Salmela
Venla Salmela
Heidi Sarpola
Paula Suni
Veera Kesti
Anna Yrjänä
Tommi Kähkönen
Timo-Heikki Vuorenmaa
Matias Lakovaara
Niko Lapinniemi
Nina Viiri
Riikka Putkivaara
Sini Paaso
Saku Ronkainen
Joni Valkama
Miia Lapinkangas
Franck Longin
Juuso Laakso
Henriika Heikkilä
Kaisa-Maria Juliander
Paula Niskala
Tanja Tennilä
Kirsi Soppela
Johanna Mursu
Johanna Lahtela
Katri Kangas
Aleksi Rasila
Marika Mourujärvi
Paula Ikäläinen
Marja Riitta Ahola
Jasmin Sipola
Tanja Salo
Jonna Heikkinen
Teija Puutio
Merja Sillanpää
Marita Talja
Tikli Oikarinen
Mira Piirainen
Jarkko Vuoti
Johanna Hannula
Jari Naasko
Eeva Palomäki
Riikka Karmala
Hanna Halonen
Päivi Koskelo
Eeva Uutela
Heidi Herranen
Helena Jaukkuri
Mikko Ahnger
Janne Åsenbrygg
Jenni Suorsa
Sannakaisa Marjamäki-Nieminen
Niina Toikkanen
Elisa Alakärppä
Jonna Löf
Sini Tyybäkinoja
Päivi Enbuska
Heidi Kujala
Jani Karjalainen
Miia Ahokas
Jenni Heikkinen
Sami Salminen
Jonna Turpeenniemi
Ville Palojärvi
Heidi Pelimanni
Kirsi Hattukangas
Ville Määttä
Veera Heinonen
Viola Tarujärvi
Erkko Antila
Outi Antila
Terhi Salmela
Matti Hartikainen
Juha Hämeenniemi
Riikka Mäki-Mantila
Janne Hartikainen
Hanna Kemppainen
Maija Valkama
Mikko Lindroos
Juha Valkama
Sara Hautamäki
Anu Törmälehto
Teppo Jaukkuri
Tero Korjonen
Jenna Haapala
Teemu Ollila
Reetta Lääkkölä
Sanna Rintapukka
Anna-Maria Tepsa
Katja Äijälä
Piia Parviainen
Katja Kurkela
Olli Silenius
saku salmela
Leena Kajavalta
Kaisa Hautamäki
Sanna Mäki-Latvala
Alfonso Rodrigo
Kaarina Kaarina.salonpaalshp.fi
Nina Sunnari
Emma Viitala
Jesse Pöntisenaho
Henna Takala
Saana Salonpää
Leena Ruokamo
Marjo Hyyppä
Eetu Jokela
Laura Laine
Matti Laine
Kimi Mursu
Teemu Räsänen
Fanni Vilmi
Pelayo Barron
Maiju Kemppainen
Kaija Määttä
Elina Teitti
Mikko Välimaa
Mika Aksila
Tuomas Turunen
Niko Korhonen
Kalle Ylisiurua
Mika Väisänen
Netta Laitikas
Elina Jouppi
Minna Mäkelä
Essi Koskinen
Sanni Hakala
Siiri Sipinen
Simo Kahelin
Alisa Salonpää
Maija Hynninen
Mikko Aho
Marika Mattila
Tero Leinonen
Niilo Äijälä
Petteri Mäkikyrö
Sebastian Harpela
Jari Niiranen
Veikko Lassila
Janne Louhelainen
Siiri Kumpula
Tapani Suopajärvi
Roosa Pakkala
Krista Stauffer
Marjo Portti
Lempi Siilanen
Tanja Isomaa
Heidi Hautajoki
Tiina Keskitalo
Liisa Koivisto
Marko Hautajoki
Hannu Koivisto
Mikko Portti
Esko Pukema
Eija Mukkala
Riikka Varis
Tiina Pehkonen
Kati Lehtonen
Kirsi Koivisto
Sami Lilja
Sanna Säkkinen
Mari Kolari
Johannes Kolari
Nita Ollitervo
Jaana Fingerroos
Paula Liiten
Suvi Taikina-aho
Pekka Heiko
Elina Ridell
Krista Konttajärvi
Tuomo Svenn
Minna Lehtola
Anna Saraste
Siiri Sarias
Anna Kauniskangas
Tomi Miettunen
Sanna Keränen
Sanni Parviainen
Heidi Lumiaho
Teemu LUMIAHO
Risto Mertala
Marko Taponen
Paula Nieminen
Mervi Juopperi
Eemi Kaarlela
Jaakko Tastula
Seela Korpisaari
Salla Koivula
Liisi Vähäsöyrinki
Susanna Kahelin
petri juntunen
Sari Mattanen
Outi Alatalo
Joona Ylilehto
Mikael Niemelä
Timo Silander
Kai Saastamoinen
Mikko Koivuperä
Inka Kuru
Tapani Jalo
Tomi Hepokrpi
Aleksi Kauppi
Anne Mustonen
Teemu Mustonen
Koski Anne-Mari
Iida Nuorgam
Mari Kulovesi
Anna Kettu
Mirva Vaara
Outi Teeriaho
Joni Kyllönen
Riikka Kuusisto
Anna-Maija Kiviniemi
Mari Lindgren
Åke Lindgren
Katja Parkkinen
Henna Marttila
Juho Tahkola
Salla-Mari Säynäjäkangas
Suvi Rovanperä
Markus Laine
Marika Tahkola
Ville Lausto
Kati Rantanen
Pietu Puikko
Pirjo Salo
Aili Nuorgam
Ari Teivainen
Seppo Lehto
Villematti Kinnunen
Feodorit Suopela
Tuomo Eloneva
Hanna Leskinen
Pasi Alakokkare
Ville Rytilahti
Hanna Petäjäniemi
Irina Rahkola
Juha Kortelainen
Antti Piiparinen
Janne Harju
Maija Pietilä
Joonas Laine
Jaana Kortelainen
Tytti Peltola
Essi Rauhala
Piia Niinivirta-Rauhala
Harri Vanhanarkaus
Vesa Vuorenmaa
Veera Lotvonen
Noora Horppu
Anna Viinikka
Pentti Perämäki
Teemu Koivisto
Sami Korhonen
Miia Pasanen
Olli Silvonen
Paula Sarkkinen
Jarkko Markus
Ville Uusiheimala
Jenni Toivola
Sanna Hedemäki
Dienh Hong
Elisa Pesonen
Jussi-Petteri Pesonen
Lasse Kaarlela
Minna Kaarlela
Marjut Väätäinen
Katja Virkkula
Mari Saastamoinen
Heli Harila
Minna Kauhanen
Mikko Boman
Sanna Saarelainen
Heidi Tiuraniemi
Henrika Itäniemi
Hennariikka Taskinen
Riikka Orava
Janika Lehtola
Riikka Soikkeli
Erika Hongisto
Viivi Loppela
Salla Meriläinen
Katja Vanhapiha
Stefan Lindström
Saana Meriläinen
Katja Jurvanen
Marjo Niemelä
Marketta Niemelä
kari Juntti
Emilia Timonen
Jani Hyyryläinen
Toni Kallo
juha-matti alatalo
Mari Lifflander
Ilari Nikula
Annika Hanhivaara
Erika Palovaara
Hanna Mäkiniemi
Markus Mäkiniemi
Maija Ärväs
Harri Ärväs
Arto Tuomi
Jonne Juotasniemi
Salkko Uusimaa
Pauliina Säkkinen
Mika Eräluoto
Jussi Reuna
Jaana Kilpeläinen
Janne Kangastie
Simo Mäkitalo
Erik Ravelin
Marko Rytky
Riia Pallari
Henna Määttä
Minttu Kulovesi
Ilkka Kurikka
Leena-Marja Berg
Riikka Sotaniemi
Kristian Alexander
Sami Palomaa
Samuli Hiltunen
Susanne Hildonen
Teemu Pajala
Minna Pajala
Laura Paloniemi
Linda Tervaniemi
Fanny Haverinen
Milla Toivonen
Tarja Viitanen
Maria Junttila
Heidi Pukema
Tanja Vierikko
Heli Majava
Janne Vainio
Antero Kallo
Erkki Hettula
Atso Simojoki
Eliisa Harju
Taru Päiviö
Marika Hämäläinen
Juuso Saarenpää
Tuomas Salmela
Anssi Jurmu
Timo Niskanen
Hanna Tolonen
Alexander Rainov
Boycho Asenov
Jari Nikunlassi
Niina Kangasniemi
Anna Niva
Marja Koutonen
Ulla Ruuska
Kimmo Ruuska
Suvi Röytiö
Marko Tiihonen
Satu Laiho
Auli Erola-Mursu
Joni Hätinen
Piia Kuukasjärvi-Garton
Stina Rosqvist
Jenni Pekonen
Sisko Heinonen
Juha-Matti Mella-Aho
Mari Tuorila
Ville Miettunen
Stefan Sirkiä
Pekka Vesanen
Juho Heikkilä
Andreas Siivola
Jukka Kumpula
Heidi Saarinen
Timo Kuusisto
Heikki Näränen
Minna Suvanto

69 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.


Ajankohta

Alkaa:
21.7.2018 10:00
Päättyy:
21.7.2018 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Levi
Hiihtäjänkuja 10
99130 Sirkka

Järjestäjä

Eventilla

Powered by Eventilla.